ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних послуг

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором ФОП Кожухівської Марії Володимирівни, якій належить право інтелектуальної власності на продукцію у вигляді онлайн-курсу, путівників (гід/програма), щодо укладення договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») на викладених у цій оферті умовах. Якщо ви погодилися з Умовами оформлення та скасування підписки, то такі умови також є частиною цього Договору.

Відповідно до статей 205, 633, 638-642, 901-907 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в оферті умов шляхом оплати послуг та/або вчинення конклюдентних дій на виконання умов цієї оферти, особа, яка провадить акцепт оферти, стає Замовником послуг (акцепт оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в оферті).

Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, умови Договору є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття таких умов вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подання заявки на веб-сайті за посиланням: https://hotelducroissant.com та https://hotcroissant.com є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг на умовах, викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

Фізична особа – підприємець Кожухівська Марія Володимирівна, яка діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26 вересня 2022 року, № 2 001 747 7700 0207 4368, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3450105604, (надалі – «Виконавець») з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких послуг.
Матеріали – лекції, промови, зображення, аудіозаписи, відеоролики, презентації та/або інші матеріали, що містять інформаційно-консультаційний характер (структуровані та розділені на модулі), інформація про які надається Виконавцем в межах онлайн-курсу та залишається доступною Замовнику протягом 6 (шести) календарних місяців з дня початку курсу.
Онлайн-курсзаняття/серія занять, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги за власними методиками та програмою, інформація про які розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://hotelducroissant.com та https://hotcroissant.com.
Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Підписка – надання Замовнику доступу до послуг або продуктів ФОП Кожухівської Марії Володимирівни на підставі регулярної оплати (раз на рік з моменту оформлення підписки). Підписка надається Замовнику на строк в один рік (обчислюється календарними днями) з моменту обробки початкового платежу або та автоматично поновлюється після закінчення цього строку.
Податковий резидент – особа, яка за законодавством певної держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі місця проживання, постійного місця перебування, місця реєстрації або іншого аналогічного критерію. Податкове резидентство – це ознака, що вказує на максимально тісний контакт людини з країною, якій вона сплачує податки.
Послуги – одна або декілька інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем у вигляді Онлайн-курсу та/або Путівника, інформація про які розміщена на веб-сайті Виконавця в мережі Інтернет за посиланням: https://hotelducroissant.com та https://hotcroissant.com.
Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться.
Публічна оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://hotelducroissant.com та https://hotcroissant.com та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.
Путівник (гід/програма)текстовий документ інформаційно-консультаційного характеру, який може містити інформацію: про загальний опис міста/районів міста, підбірку визначних місць/місць проживання/закладів харчування/ місць відпочинку, детальний план-графік на день, підбірку магазинів (непродовольчих та/або продовольчих), маршрути, перелік популярних місць, викладену у форматі .pdf, та інформація про які розміщена в мережі Інтернет за посиланнями: https://hotelducroissant.com/routes, https://hotcroissant.com/rome, https://hotcroissant.com/bali, https://hotcroissant.com/lisboa, https://hotcroissant.com/porto, https://hotcroissant.com/bundle.
Сайт (або Веб-сайт) – веб-сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за посиланням: https://hotelducroissant.com та https://hotcroissant.com.
Тарифи (ціна послуг) – платежі, розмір яких встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму Послуг для Замовника з доступом до інформаційно-консультаційних матеріалів, та перелік яких наводиться Виконавцем на Веб-сайті.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги на платній основі, шляхом надання доступу до Онлайн-курсу/Путівника, а Замовник приймає такі Послуги та сплачує їх вартість, згідно з обраним Тарифом та умовами цього Договору.
2.2. Інформація про умови та порядок надання Послуг розміщені на Веб-сайті Виконавця.
2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
2.4. Всі зміни й доповнення до Договору опубліковуються на Веб-сайті Виконавця.
2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися послугами Виконавця.
2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими Тарифами на Послуги, Замовник зобов’язується припинити користування Послугами та, в разі потреби, скасувати свою підписку.
2.7. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:
— оформлення замовлення (заявки) Послуг на Веб-сайті Виконавця (шляхом залишення контакних даних для зворотнього зв’язку);
— оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором;
— письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цього підпункту вважаються дійними лише за умови технічних неполадок на Веб-сайті Виконавця та неможливістю здійснити оплату та/або оформлення замовлення на Послуги Виконавця.


3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту подання Замовником заявки на Веб-сайті Виконавця та/або здійснення оплати на поточний рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.
3.2. Дії, зазначені в п. 2.7 цього Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім Публічної оферти.
3.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту Публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.


4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язаний:
4.1.1. Своєчасно, в повному об'ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Послуги, визначені цим Договором.
4.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору, завчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усунення перешкод для виконання зобов’язань за цим Договором.
4.1.3. Публікувати на Веб-сайті усю інформацію, що стосується якісних та кількісних змін надаваних Послуг.
4.1.4. Забезпечити Замовника Матеріалами у випадках, коли такі Матеріали передбачені і є невід'ємною частиною надаваних Послуг.
4.1.5. Надавати лише унікальний, оригінальний та інформативний Матеріал.
4.1.6. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті.

4.2. Виконавець має право:
4.2.1. Надавати Послуги самостійно та/або із залученням третіх осіб, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати діяльності таких осіб як за свої власні, та отримувати оплату Послуг відповідно до умов Договору.
4.2.2. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовнику у разі порушення останнім вимог, передбачених цим Договором, у разі встановлення факту наявності у Замовника статусу податкового резидента Російської Федерації або Республіки Білорусь, а також в інших випадках, встановлених законодавством України.
4.2.3. Розірвати Договір в односторонньому порядку та повернути попередньо сплачені кошти Замовнику (у разі обрання та оплати Замовником Послуги – Онлайн-курс), у випадку встановлення факту у Замовника статусу податкового резидента Російської Федерації або Республіки Білорусь.
4.2.4. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, в тому числі і в діючі Тарифи на Послуги, з попереднім їх розміщенням на Веб-сайті.
4.2.5. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

4.3. Замовник зобов'язаний:
4.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умов Договору, а у випадку оформлення підписки – повідомити Виконавцю діючий метод оплати.
4.3.2. Користуватися Послугами відповідно до правил, опублікованих на Веб-сайті Виконавця та умов цього Договору.
4.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої на Веб-сайті Виконавця.
4.3.4. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором, в тому числі доступ до Персональних даних.
4.3.5. Виконувати рекомендації та вимоги Виконавця, які необхідні для отримання відповідних Послуг.
4.3.6. Забезпечити технічну можливість отримання Послуг, які надаються Виконавцем (а саме: безперервне підключення до мережі Інтернет, справність технічних засобів, які використовуються для отримання таких Послуг).
4.3.7. При виборі Послуги «Персональний Путівник» надати Виконавцю всю необхідну інформацію для можливості надання останнім якісної Послуги.
4.3.8. Не розголошувати третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в період надання Послуг, а також інформацію про методики викладення замовником Матеріалів.
4.3.9. Дотримуватися загальноприйнятих вимог етикету при відвідуванні Онлайн-курсу.

4.4. Замовник має право:
4.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно та відповідно до умов цього Договору.
4.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію та/або Матеріали, які можуть надаватися в межах обраного та сплаченого Замовником Тарифу.
4.4.3. Ознайомитися з порядком та умовами надання Послуг Виконавцем.
4.4.4. Оформити заявку на замовлення Послуг, зазначених у відповідному розділі Веб-сайту.
4.4.5. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.
4.4.6. У випадку оформлення підписки - в будь-який час без зазначення причин скасувати підписку.


5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Замовник здійснює оплату Послуги за Тарифами, які встановлюються Виконавцем та розміщені у відповідному розділі на Веб-сайті. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені Тарифи у випадку значного росту показників інфляції, зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає Тариф із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуг.
У разі оформлення Замовником підписки, тарифи можуть бути переглянуті на момент продовження договору підписки.
5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом 100% (стовідсоткової) передплати на поточний рахунок Виконавця за допомогою платіжної системи Way for Pay або Stripe.
5.3. У разі нездійснення оплати Виконавець припиняє надання Послуг (не надає Послуги), в результаті чого даний Договір вважається недійсним.
5.4. У разі відмови Замовника від Послуг після їх оплати, грошові кошти, перераховані на поточний рахунок Виконавця, не підлягають поверненню (за виключенням умов, визначених п. 4.2.3 Договору).
5.5. Датою належного виконання Замовником зобов'язань в частині оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
5.6. У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третім особам.


6. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Надання Послуг починається з моменту подання заявки на отримання Послуг Виконавця на Веб-сайті та/або оплати Замовником Послуг Виконавця, шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно Замовник, який залишив заявку на Веб-сайті та/або оплатив Послуги, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.
6.2. При обранні Замовником Послуги «Онлайн-курс» фактом початку надання Послуг Виконавцем є надання доступу до Матеріалів курсу, розміщених в мережі Інтернет (направлення таких Матеріалів на електронну пошту та/або іншими загальнодоступними засобами зв’язку).
6.3. При обранні Замовником Послуги «Путівник» фактом початку надання Послуг Виконавцем є надсилання Замовнику Путівника (розробленого в індивідуальному порядку на замовлення або попередньо підготовленого продукту (у відповідності з обраним Тарифом), шляхом направлення на електронну пошту та/або іншими загальнодоступними засобами зв’язку.
6.4. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням доступу до інформаційних Матеріалів, наданих Виконавцем та/або актом приймання-передачі наданих Послуг (надалі – «Акт»), що підписується Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.
6.5. Виконавець на письмову вимогу Замовника зобов’язаний надіслати останньому підписаний Акт у двох примірниках (допускається електронна копія Акту, яка може бути надіслана електронною поштою). В такому випадку Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.
6.6. У разі, якщо протягом 1 (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2 (другий) екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт в односторонньому порядку.


7. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту залишення заявки на отримання Послуг Замовником на Веб-Сайті Виконавця та/або оплати таких Послуг, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Якщо Замовник оформив підписку, договір діє протягом одного року та продовжується автоматично щороку, доки Замовник не скасує підписку.
7.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації таких змін на Веб-сайті. Такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору на Веб-сайті, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Якщо Замовник не згоден з внесеними до Договору змінами, він має припинити використання послуг і продуктів Власника та, в разі потреби, скасувати свою підписку.
7.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.
7.4. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.
7.5. Для відмови від отримання Послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі Послуги. Якщо Замовник оформив підписку, для відмови від отримання послуг він має скасувати підписку. Договір припиняється після закінчення поточного року дії підписки.
7.6. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу assistant@hotelducroissant.com, після чого Виконавцем видаляються всі Персональні дані Замовника.
7.6.1. Після надання Виконавцем доступу до Матеріалів Замовнику, грошові кошти, зараховані на поточний банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються (за виключенням умов, визначених п. 4.2.3 Договору).
7.7. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:
— Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;
— Замовник не скористався Послугами Виконавця з власної ініціативи.
— Замовник, який оформив підписку, відмінив її та сплив поточний рік дії підписки.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.
8.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.
8.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов’язань належним чином виконувати умови даного Договору.
8.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.
8.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.
8.6. Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за копіювання Матеріалів, наданих Виконавцем та/або їх несанкціоноване використання та розповсюдження.
8.7. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.


9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання чи неналежне виконання зобов’язань, визначених цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які не існували під час укладення цього Договору. Обставини, які існували на день укладення Договору, не є підставою для невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором чи звільнення Сторін від відповідальності, передбаченої цим Договором.
9.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) слід розуміти такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, збройний конфлікт або загроза такого, громадські заворушення, диверсії, епідемії, пандемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
9.3. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено документом компетентного органу – відповідної Торгово-промислової палати або іншого уповноваженого компетентного органу, суб’єкту.
9.4. Сторони підтверджують, що вони розуміють та погоджуються з існуванням форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили), а саме – військової агресії Російської Федерації проти України, яка стала підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин «24» лютого 2022 року, що підтверджено Листом Торгово-промислової палати України № 024/02.0-7.1 від «28» лютого 2022 року.
9.4.1. Сторони також усвідомлюють, що зазначені в цьому пункті обставини з «24» лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для Сторін за цим Договором. У зв’язку з цим, у разі проведення активних бойових дій на території місцеперебування Виконавця та/або надання Послуг останнім, Виконавець не несе відповідальність за порушення умов цього Договору, що можуть або будуть викликані настанням обставин, передбачених цим пунктом, а також Виконавець має право в односторонньому порядку перенести строки надання Послуг за цим Договором, без застосування до Виконавця будь-яких штрафних санкцій.
9.5. Про виникнення форс-мажорних обставин Сторона, якій ці обставини перешкоджали та зробили неможливим виконання умов цього Договору, повинна повідомити про це іншу Сторону в розумний строк з дня початку дії таких обставин.


10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов’язань, що на них покладаються.
10.2. Договір, правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на Веб-сайті, складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.
10.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.
10.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.
10.5. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.
10.6. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.


11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ

11.1. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних Персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до Персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем Персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».
11.2. Збирання Персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.
11.3. Поширення Персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Виконавця з баз персональних даних за згодою суб`єкта Персональних даних.
11.4. Поширення Персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Виконавця) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
11.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».


12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ВИКОНАВЕЦЬ
ФОП Кожухівська Марія Володимирівна
Місцезнаходження: 21010, Вінницька обл.,
м. Вінниця, вул. І, Богуна, буд. 214

РНОКПП: 3450105604

п/р: UA253052990000026007016110537
Банк: АТ КБ «ПриватБанк»

__________________________ М. В. Кожухівська